22 เม.ย. 2562   เฉพาะอำเภอบ้านค่าย การประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
22 เม.ย. 2562   ด่วนที่สุด รายงานสถิติข้อมูลด้านการส่งเสริมการอ่านฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
22 เม.ย. 2562   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนง.ราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 เม.ย. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอบ้านค่าย ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2562   ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญอบรมการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 เม.ย. 2562   โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2562   มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอวังจันทร์ ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2562   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 เม.ย. 2562   ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 เม.ย. 2562   ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือสนับสนุนธุรกิจหรื  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 เม.ย. 2562   การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมและรายงานการดำเนินงาน "โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอาย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
18 เม.ย. 2562   การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้ัอมูล GPA/PR ภาคเรียน2/61  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 เม.ย. 2562   โครงการอบรมเพื่อทบทวนกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 เม.ย. 2562   การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 เม.ย. 2562   การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 เม.ย. 2562   ด่วนที่สุด การจัดทำหลักสูตร "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 เม.ย. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 เม.ย. 2562   โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและกิจกรรมนันทนาการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอแกลง เรื่อง โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 เม.ย. 2562   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 เม.ย. 2562   จัดทำกรอบหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562   แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562   แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 เม.ย. 2562   ผลงานการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาตามนโยบายฯ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
03 เม.ย. 2562   ตอบแบบสำรจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   หลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   ด่วนที่สุด!!! ขอความร่วมมือเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตในโครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน (MDES WI-FI  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 เม.ย. 2562   แจ้งข้อเสนอแนะการตรวจติดตามโรคพิษสุนัขบ้าฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   ขอเลื่อนกำหนดการโครงการพี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
02 เม.ย. 2562   ขอผลงานของสมาชิกชมรม To Be 1  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 เม.ย. 2562   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบตุมโรคไข้เลือดออกปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   การประเมินส่วนราชการตามาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพใการปฏิบัติราชการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
02 เม.ย. 2562   ด่วน ตอบแบบสำรวจ เรื่องการรับรู้ เข้าใจ และการนำทิศทางขององค์การไปใช้ในการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 เม.ย. 2562   เฉพาะบ้านค่าย ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 มี.ค. 2562   ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
30 มี.ค. 2562   การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มี.ค. 2562   รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ปีงปม.62  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
29 มี.ค. 2562   รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ/ตัวชี้วัดปีงปม.62  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 มี.ค. 2562   การรายงานผลการจัดกิจกรรพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มี.ค. 2562   การติดตามผลการนำหลักสูตร "การป้องกันการทุจริต) กำหนดเป็นรายวิชาเลือกเสรีฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มี.ค. 2562   การจัดสรรงปม.รายจ่ายปีงปม.2562 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ไตรมาส3-4  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 มี.ค. 2562   ด่วนที่สุด รับฟังการชี้แจงและทำสัญญาจ้างเหมาบริการทุกประเภท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มี.ค. 2562   รายการจ่ายเช็ค 2562 (ครึ่งปีแรก)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มี.ค. 2562   ด่วนที่สุด แผนการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 มี.ค. 2562   การนิเทศกิจกรรมกศน.ไตรมาส3ปีงปม.2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
25 มี.ค. 2562   จัดสรรงปม.รายจ่าย งบดำเนินงาน งานการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 มี.ค. 2562   จัดสรรงปม.รายจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 มี.ค. 2562   การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 2562   ส่งคำสั่งเพิ่มเติมจากหนังสือเลขที่ 399 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 2562   ด่วนที่สุด เชิญร่วมงาน TEP Forum@rayong  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มี.ค. 2562   การดำเนนิงานโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
25 มี.ค. 2562   ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กนักเรียนและเยาวชนรับทุนการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
21 มี.ค. 2562   สำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และพนง.จนท.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
21 มี.ค. 2562   ขอความร่วมมือดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อทร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
21 มี.ค. 2562   เร่งรัดจัดส่งข้อมูลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่2/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 มี.ค. 2562   แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 มี.ค. 2562   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ต่อ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2562   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มี.ค. 2562   เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
21 มี.ค. 2562   สิทธิประโยชน์ของพนง.ราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 2562   ด่วนที่สุด ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเพื่อต่อสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 มี.ค. 2562   ด่วนที่สุด ตรวจส่อบข้อมูลชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 มี.ค. 2562   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่ชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มี.ค. 2562   ประกาศผลการตัดสินนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 มี.ค. 2562   การจัดงานวันรักการอ่านประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ