16 ก.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2561   กำหนดให้รพ.จิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2561   การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเส  ผู้ดูแลระบบ      รับ
16 ก.ค. 2561   การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเส  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
13 ก.ค. 2561   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2561   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2561   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสารชุมชนและระบบงาน Village E-Commerce โครงกา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
12 ก.ค. 2561   การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2561   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2561   การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2561   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2561   ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2561   เสนอรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในหมวด Digital Community of the year เพื่อ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.ค. 2561   การรายงานผลโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลในระบบ DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.ค. 2561   สรุปผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาส ๑-๒ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาส ๓-๔  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.ค. 2561   กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู็เรียน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ก.ค. 2561   การกำหนดราคาอ้างอิงและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชาลูกเสือ กศน.และสมุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2561   แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ค. 2561   การคัดเลือกกิจกรรม Best Practice ของสถานศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
10 ก.ค. 2561   ด่วนที่สุด : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน "สื่อสารองค์ก  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 ก.ค. 2561   ด่วนที่สุด : ขอความร่วมมือแจ้งเด็กนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
09 ก.ค. 2561   ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2561   ขอส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2561   ด่วนที่สุด เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายสร้างเครื่องมือวัดผลฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.ค. 2561   การจัดฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.ค. 2561   การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
05 ก.ค. 2561   ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ก.ค. 2561   รายการจ่ายปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2561   รายการจ่ายปี 61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2561   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 4231  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2561   ย้ายข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2561   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2561   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2561   การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ปี 2561  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
01 ก.ค. 2561   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มิ.ย. 2561   ร้อยละผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มิ.ย. 2561   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มิ.ย. 2561   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ฯ (รายวิชาเลือก)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
29 มิ.ย. 2561   ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เลื่อนเงินเดือน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 มิ.ย. 2561   ด่วนที่สุด จัดสรรงปม.งบอุดหนุน (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
29 มิ.ย. 2561   ด่วนที่สุด จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2561   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 มิ.ย. 2561   การจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
27 มิ.ย. 2561   ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2561   เชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน กศน. กลุ่มศูนย์สุดฝั่งบูรพา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
26 มิ.ย. 2561   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ค  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   การรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
25 มิ.ย. 2561   สำรวจข้อมูลประชากรแฝงในจังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือชุดวิชารายวิชาเลือกบัง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   การจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้า  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 มิ.ย. 2561   เชิญประชุมเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษาและการจัดกิจกรรม กศน.สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดส่วนราชการอื่นเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งใ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   การประชุมการศึกษาสภาพการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   ชุดวิชาลูกเสือ กศน. และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 มิ.ย. 2561   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561   การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2561   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 มิ.ย. 2561   การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค  ผู้ดูแลระบบ      รับ
20 มิ.ย. 2561   การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
18 มิ.ย. 2561   การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561   การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 มิ.ย. 2561   การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค  กลุ่มอำนวยการ      รับ