20 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
20 ก.ย. 2561   รายงานข้อมูลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ก.ย. 2561   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวั  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ย. 2561   นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
14 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ก.ย. 2561   การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
13 ก.ย. 2561   แจ้งความประสงค์การจ้างบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ย. 2561   การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
13 ก.ย. 2561   การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ปร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ก.ย. 2561   สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 ก.ย. 2561   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
11 ก.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ย. 2561   การจัดทำเอกสาร ตำราเรียน ให้เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ก.ย. 2561   มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และผู้อำนวยการสถานศึก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ย. 2561   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2561   รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ย. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
06 ก.ย. 2561   การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
06 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ย. 2561   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ย. 2561   แผนการดำเนินการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ประ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ส.ค. 2561   รายการจ่ายเช็คเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุม "การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ส.ค. 2561   แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2561   ประกาศ "การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2561   ส่งสำเนาประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ส.ค. 2561   รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2561   การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ส.ค. 2561   การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ส.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 ส.ค. 2561   เปลี่ยนวันนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
20 ส.ค. 2561   ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ส.ค. 2561   ส่งสำเนาหนังสือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ส.ค. 2561   แก้ไขเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์แจ้งครูสายปฏิบัติการสอนในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและผลิตบ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561   ผลการคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2561   ผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
16 ส.ค. 2561   รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "หลักสูตรช่างพื้นฐาน"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
16 ส.ค. 2561   ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน ภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
15 ส.ค. 2561   แนวทางการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 ส.ค. 2561   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ส.ค. 2561   ขอเชิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561   การคัดเลือกผู้ประสบผลสำเร็จและผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 ส.ค. 2561   หลักสูตรการป้องกันการทุจริต  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 ส.ค. 2561   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
10 ส.ค. 2561   เฉพาะอำเภอบ้านค่าย ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561   เปลี่ยนวันนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
08 ส.ค. 2561   การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ฉบับภาษาอังกฤษ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
08 ส.ค. 2561   การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ส.ค. 2561   ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 5 เรื่อง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   ส่งเฉพาะอำเภอเมือง สำรวจความพร้อมการดำเนินการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ส.ค. 2561   ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
07 ส.ค. 2561   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   บัญชีนวัตกรรมไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุด การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561   การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
07 ส.ค. 2561   ด่วนที่สุด การจัดทำคำของปม.รายจ่ายปี2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
06 ส.ค. 2561   การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561   การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2561   พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561   โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ส.ค. 2561   เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2561   การตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ