15 พ.ย. 2561   รายงานการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
15 พ.ย. 2561   ส่งเฉพาะบ้านฉาง วังจันทร์ เขาชะเมา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2561   การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2561   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าให้ฝึกการอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
14 พ.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบยุวกาชาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2561   แผนการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 พ.ย. 2561   จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
13 พ.ย. 2561   แผนนิเทศกิจกรรม กศน. ไตรมาส2 ถึงไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
13 พ.ย. 2561   การนิเทศกิจกรรม กศน. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
13 พ.ย. 2561   การเผยแพร่เอกสาร หนังสือเรียน กศน. รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
13 พ.ย. 2561   โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2561   จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562 กิจกรรมการซึกษาต่อเนื่อง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
09 พ.ย. 2561   ด่วนที่สุด!!! การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 พ.ย. 2561   การนิเทศกิจกรรม กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
09 พ.ย. 2561   กิจกรรมนิเทศ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
09 พ.ย. 2561   การนิเทศกิจกรรม กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
09 พ.ย. 2561   แบบสอบถามนิเทศติดตามและประเมินผล ขอขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
08 พ.ย. 2561   ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2561   ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาครูดี สู่ 4 G. กศน. และเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2561   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2561   ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
07 พ.ย. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
07 พ.ย. 2561   ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขับเคลื่อนจัดสรรงบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ย. 2561   การสร้างการรับรู้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
05 พ.ย. 2561   รายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 พ.ย. 2561   เชิญประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษา กศน.ประจำปีงบประมาณ2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 พ.ย. 2561   ด่วนที่สุด!!! ขอให้รายงานผลดำเนินงานโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 พ.ย. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชนและยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 พ.ย. 2561   แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิภา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 พ.ย. 2561   แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ย. 2561   ประกาศคัดลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 พ.ย. 2561   การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 พ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2561   การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนดอกพุทธรักษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ย. 2561   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ต.ค. 2561   ขอเชิญร่วมประชุมหารือการบูรณาการระหว่าง สำนักงาน กศน.และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 ต.ค. 2561   สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
31 ต.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
31 ต.ค. 2561   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ต.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบดำเนินงาน งานการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 ต.ค. 2561   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบดำเนินงาน งานการศึกษาตามอัธยาศัย  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 ต.ค. 2561   แก้ไขเล่มแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรุบปรุง พ.ศ. 2561)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ต.ค. 2561   นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
31 ต.ค. 2561   แนวทางการดำเนินงานโคงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ต.ค. 2561   การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ต.ค. 2561   การสำรวจความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของ กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
31 ต.ค. 2561   ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
31 ต.ค. 2561   ส่งทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอวังจันทร์)รายงานการศึกษาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
30 ต.ค. 2561   ส่งทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอวังจันทร์) แจ้งทำสัญญา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ต.ค. 2561   การรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ต.ค. 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ต.ค. 2561   ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและร่วมสรุปแนวทาง  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 ต.ค. 2561   ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2561   การประเมิณระดับการรู้ของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2561   คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ต.ค. 2561   ส่งเฉพาะอำเภอเมือง การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และขอใช้สถานที่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ต.ค. 2561   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ต.ค. 2561   เชิญเข้าร่วมโครงการพี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
18 ต.ค. 2561   ด่วนมาก เรื่องการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
18 ต.ค. 2561   การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
17 ต.ค. 2561   ขอเชิญประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ต.ค. 2561   เฉพาะเมือง คู่มือดำเนินงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 18/2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 ต.ค. 2561   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมหารือการบูรณาการระหว่างสำนักงาน กศน.และสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ต.ค. 2561   การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยยั่งยืนของสำนักงาน กศน.  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ต.ค. 2561   แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนฯ"  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 ต.ค. 2561   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ