18 ม.ค. 2562   โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ม.ค. 2562   ขอเชิญบุคลากรประชุมปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการนิเทศ 6 เดิอนแรก  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
17 ม.ค. 2562   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติครั้งที่ 21ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ม.ค. 2562   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2562   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
15 ม.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ขอซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ม.ค. 2562   ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 ม.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ม.ค. 2562   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 ม.ค. 2562   จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
14 ม.ค. 2562   สรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
11 ม.ค. 2562   (แก้ไข เดือน ปี) ส่งเฉพาะบ้านค่าย และปลวกแดง เร่่อง การจัดงาน "เผยแพร่ผลการดำเนินงาน" ฯเนื่องในวันค  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
10 ม.ค. 2562   เฉพาะบ้านฉาง การรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ม.ค. 2562   ด่วนที่สุด เฉพาะอำเภอเมืองและเขาชะเมา เรื่องโครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ม.ค. 2562   แนวทางเกี่ยวกับเรื่องที่มีการฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 2562   การนิเทศกิจกรรม กศน.ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
09 ม.ค. 2562   ขอความอนุคราะห์เผยแพร่ความรู่้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 2562   การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดระยองฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ม.ค. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอวังจันทร์ การนิเทศกิจกรรม กศน.ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
09 ม.ค. 2562   การสำรวจความต้องการการใช้หนังสือเรียน กศน.ที่สนง.กศน.จัดทำขึ้นฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
09 ม.ค. 2562   การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เรื่องบทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิดฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
09 ม.ค. 2562   ขอส่งสื่อองค์ความรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To BE Number One  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
08 ม.ค. 2562   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63/2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   เฉพาะอำเภอเมืองและเขาชะเมา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ม.ค. 2562   ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ smart onie  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ม.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!โครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ม.ค. 2562   โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลและบรรณาธิการรายวิชาเลือก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
04 ม.ค. 2562   การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
04 ม.ค. 2562   ยกเลิกหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ศธ.0210.04/7563 ลงวันที่28ธันวาคม2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
04 ม.ค. 2562   ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการจัดทำรายงานควบคุมภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน      รับ
03 ม.ค. 2562   เฉพาะอำเภอวังจันทร์ เรื่องการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
03 ม.ค. 2562   ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯรุ่นที่ 9/2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ม.ค. 2562   แจ้งเปลี่ยน URL เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน (http://cbh.nfe.go.th)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
03 ม.ค. 2562   รายการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เดือน ธันวาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ม.ค. 2562   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20พ.ย.61  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ม.ค. 2562   เฉพาะเขาชะเมา โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ธ.ค. 2561   การนิเทศกิจกรรม กศน. ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา      รับ
27 ธ.ค. 2561   ขอเชิญประชุมถอดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
27 ธ.ค. 2561   การเผยแพร่ความรู้ตามหนังสือชุดความรู้"ร้อยเรื่องเล่า"สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
27 ธ.ค. 2561   การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
27 ธ.ค. 2561   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
27 ธ.ค. 2561   ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ธ.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำครู ข.และครู ค. เพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัล  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 ธ.ค. 2561   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
26 ธ.ค. 2561   โครงการจัดงาน"เผยแพร่ผลการดำเนินงาน"ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
26 ธ.ค. 2561   ส่งสำเนาคำสั่งสนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพ่ิมเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ธ.ค. 2561   การจ่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายปี2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ธ.ค. 2561   การขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ธ.ค. 2561   ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ธ.ค. 2561   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ธ.ค. 2561   สำรวจข้อมูลห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
21 ธ.ค. 2561   ยกเลิกหนังสือสำนักงานกศน.ที่ศธ0210.04/ว6654 วันที่12ธ.ค.61 แนวทางการเบิกจ่ายในการจัดฝึกอบรม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
20 ธ.ค. 2561   ส่งรายงานนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
20 ธ.ค. 2561   การรณรงค์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
20 ธ.ค. 2561   ขอความร่วมมือดำเนินการด้านข้อมูลเพื่อประโยชน์ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
20 ธ.ค. 2561   พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561และประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ธ.ค. 2561   การประชาสัมพันธ์การให้บริการหอพัก สกสค.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ธ.ค. 2561   นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
19 ธ.ค. 2561   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ธ.ค. 2561   เฉพาะอำเภอแกลง การประเมินห้องสมุดดีเด่นฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
19 ธ.ค. 2561   ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการและคณะทำงานในการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ธ.ค. 2561   การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
19 ธ.ค. 2561   รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ธ.ค. 2561   สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ธ.ค. 2561   รับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ธ.ค. 2561   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนง.ราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   ตรวจสอบทรัพย์สิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ธ.ค. 2561   แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ