23 ก.ค. 2562   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
23 ก.ค. 2562   การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2563  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
23 ก.ค. 2562   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
23 ก.ค. 2562   ขอส่งข่าวเพื่อสื่อมวลชน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
23 ก.ค. 2562   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอปลวกแดง ด่วนที่สุด!!! การคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
22 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! รางวัล กศน. เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562    ส่งเฉพาะอำเภอแกลง,อำเภอวังจันทร์ การพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัคร กศน. เขตภาคตะวันออก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! การส่งเอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณประมาณประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2562   บรรณาธิการร่างเอกสารแนวปฏิบัติการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ค. 2562   ซักซ้อมความเข้าใจการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ส่งเฉพาะอำเภอบ้านฉาง ขอรายชื่อผู้อบรมโครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
18 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ส่งเฉพาะ บ้านค่าย,นิคมพัฒนา,เขาชะเมา ขอรายชื่อผู้อบรมโครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
15 ก.ค. 2562   รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!!การวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดระยอง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
11 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2562   ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2562   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ค. 2562   ขอส่ง จดหมายข่าว กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ค. 2562   การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
10 ก.ค. 2562   การพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัคร กศน.เขตภาคตะวันออก (ยกเว้นกศน.อำเภอแกลง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ก.ค. 2562   ส่งเฉพาะ กศน.เมือง กศน.บ้านฉาง รายงานลูกหนี้เงินงบประมาณคงค้าง มิถุนายน 2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ก.ค. 2562   ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
08 ก.ค. 2562   การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.ค. 2562   การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.ค. 2562   การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.ค. 2562   รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2561  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
08 ก.ค. 2562   แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่มอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
08 ก.ค. 2562   คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
05 ก.ค. 2562   การดำเนินกิจกรรมระหว่างสำนักงานกศน.จังหวัดระยองกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ก.ค. 2562   จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 งบอุดหนุน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
02 ก.ค. 2562   แจ้งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
02 ก.ค. 2562   เฉพาะอำเภอบ้านค่าย โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดระยองครั้งท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ก.ค. 2562   การจัดกิจกรรม กศน. ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู๋หัว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2562   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศธและเหรียญลูกเสือสดุด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2562   ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
28 มิ.ย. 2562   ด่วนที่สุด!!! โครงการสามประสาน ร่วมใจ สร้างไทยเป็นหนึ่ง  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
27 มิ.ย. 2562   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนจำนวน5ราย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลกฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้วยโอกาส  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   การประเมินผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพฯ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
27 มิ.ย. 2562   ส่งสำเนาหนังสือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการการภาคและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2562   แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสิรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รักษาการแทนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 2562   *เฉพาะอำเภอแกลง*ขอเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ
26 มิ.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
26 มิ.ย. 2562   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 มิ.ย. 2562   ด่วนที่สุด!!! ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประปีงบประมาณ 2564  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
25 มิ.ย. 2562   ด่วนที่สุด!!! เชิญชวนให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 มิ.ย. 2562   โครงการอบรมหลักสูตร"การเสิรมสร้างสมรรถนะนักบริการยุทธศาสตร์มืออาชีพฯ"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2562   ส่งเฉพาะอำเภอแกลง ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี2562  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2562   ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2562   แก้ไขเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
19 มิ.ย. 2562   จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2562   ขอจัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 มิ.ย. 2562   แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
19 มิ.ย. 2562   อำเภอเมืองระยอง,นิคมพัฒนา การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
17 มิ.ย. 2562   *บ้านฉาง* เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ "ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดระย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและก      รับ
17 มิ.ย. 2562   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกล่องความรู้ด้านสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ      รับ
17 มิ.ย. 2562   รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา      รับ
17 มิ.ย. 2562   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ฯ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ      รับ