21 พ.ย. 2560    แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
21 พ.ย. 2560    แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
04 ก.พ. 2559    รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  กศน.อำเภอวังจันทร์      รับ
16 พ.ย. 2558    ข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา      รับ
16 พ.ย. 2558    ข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ กศน.อำเภอนิคมพัฒนา  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา      รับ
25 มิ.ย. 2558    รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ฯ  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา      รับ
03 ก.พ. 2558    ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา      รับ
16 ก.ย. 2557    การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา      รับ
03 ก.ค. 2557    ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรม  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
16 พ.ค. 2557    การประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้งานเทียบระดับ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
07 มี.ค. 2557    แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
20 ก.พ. 2557    ส่งคำสั่งสอบ n-net  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
02 ธ.ค. 2556    การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
09 ก.ค. 2556    หลักสูตรเหล็กดัด  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
07 พ.ค. 2556    การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
07 ก.พ. 2556    ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระโอรสาธ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
07 ก.พ. 2556    ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระโอรสาธ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
07 ก.พ. 2556    ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระโอรสาธ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
13 พ.ย. 2555    แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ของครู  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
21 ต.ค. 2555    แบบตอบรับ  กศน.อำเภอบ้านค่าย      รับ
12 ต.ค. 2555    การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่าม  กศน.อำเภอบ้านค่าย      รับ
30 มี.ค. 2555    ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน  กศน.อำเภอวังจันทร์      รับ
27 ก.พ. 2555    ส่งรายชื่อลูกเสือ  กศน.อำเภอปลวกแดง      รับ
27 ก.พ. 2555    ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่  กศน.อำเภอบ้านค่าย      รับ
23 ก.พ. 2555    ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอบ้านค่าย      รับ
23 ก.พ. 2555    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ  กศน.อำเภอบ้านค่าย      รับ
03 ก.พ. 2555    456        รับ