[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
แบบฟอร์มงานการเงิน
ที่ รายการ Download
1  แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ดาวน์โหลด
2 แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลด
3 หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
4 ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
5 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ดาวน์โหลด
6 สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
9 แบบขอรับเงินค่าช่าบ้าน(แบบ6005) ดาวน์โหลด
10 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(แบบ6006) ดาวน์โหลด
11 แบบรายงานขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปราชการ ดาวน์โหลด
12 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ(กรณียืมเงิน) ดาวน์โหลด
13 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ(กรณีไม่ยืมเงิน) ดาวน์โหลด
14 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
15 แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก4231 ดาวน์โหลด
16 ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (COMPANY CODE : 723456) บาร์โค๊ดรับ-จ่ายเงิน ส่วนราชการ (ชั่วคราว) ดาวน์โหลด

เข้าชม : 5167
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05