[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ที่

รายการ

Download

1

แบบฟอร์มการขอใช้รถโมบาย

Download

2

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและค่าธรรมเนียม

Download

3

ใบยืมพัสดุ

Download

4

หนังสือรับรองเงินเดือน

Download

5

แบบเก็บข้อมูล พมจ.

Download

6

การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว

Download

7

(ร่าง) ประกันคุณภาพการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ

Download

8

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

Download

 9

 

 

10

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งฯ

Download

11

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

Download

12

การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4ฯ

Download

13

การค้ามนุษย์

Download

14

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download

15

การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่นประจำปี 2560

Download

16

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

Download

17

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

Download

19

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาจัดการขยะมูลฝอย

Download

18

 การประเมินพนักงานราชการครู กศน.ตำบล (ฉบับปรับปรุง) ปี 2560 ประเมินครั้งที่ 2

 Download

19

สำนักงาน ปปช.ยกย่องผู้ประพฤติตนชอบฯ

Download

20

แนวทางการเผยแพร่กฏหมาย (เลขที่หนังสือ 647)

Download

21

แบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย

Download

22

การคำนวลประหยัดพลังงาน EXCEL

Download

23

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)

Download

24

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

Download

25

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

Download

26

การกำหนดประเภทหรือระดับตำแห่ง เพื่อแต่งตั้ง โอน หรือย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ

Download

27

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Download

28

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

Download

29

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Download

30

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

Download

31

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ 2560

Download
32 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
33 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2561 Download
34 ปชส.ขอความร่วมมือส่งผลงานการออกแบบตัวการ์ตูนคุณธรรม Download
36 ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจฯ Download
37 แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Download
38

แนวปฏิบัติเรื่องการให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม

Download
39 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) Download
40 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Download
41 เอกสารอบรมพัสดุ  ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 Download
42  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื้นใด  DOWNLOAD
43  แบบสอบถามความพึงพอใจของหนังสือศธ0210.64/206 ลงวันที่ 13 ก.พ.62  DOWNLOAD
44  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   Download
45 เอกสารแนบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 (NEW) Download


เข้าชม : 2177
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05