[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ที่

รายการ

Download

1

แบบฟอร์มการเงิน

Download

2

แบบฟอร์มการขอใช้รถโมบาย

Download

3

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและค่าธรรมเนียม

Download

4

ใบยืมพัสดุ

Download

5

หนังสือรับรองเงินเดือน

Download

6

แบบเก็บข้อมูล พมจ.

Download

7

การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว

Download

8

(ร่าง) ประกันคุณภาพการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ

Download

9

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

Download

 

 

 

11

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งฯ

Download

12

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

Download

13

การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4ฯ

Download

14

การค้ามนุษย์

Download

15

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download

16

การคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่นประจำปี 2560

Download

17

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

Download

18

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

Download

19

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาจัดการขยะมูลฝอย

Download

 20

 การประเมินพนักงานราชการครู กศน.ตำบล (ฉบับปรับปรุง) ปี 2560 ประเมินครั้งที่ 2

 Download

21

สำนักงาน ปปช.ยกย่องผู้ประพฤติตนชอบฯ

Download

22

แนวทางการเผยแพร่กฏหมาย (เลขที่หนังสือ 647)

Download

23

แบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย

Download

24

การคำนวลประหยัดพลังงาน EXCEL

Download

25

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)

Download

26

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

Download

27

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

Download

28

การกำหนดประเภทหรือระดับตำแห่ง เพื่อแต่งตั้ง โอน หรือย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ

Download

29

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

Download

30 

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

Download

31

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Download

32

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

Download

33

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป" ประจำปีงบประมาณ 2560

Download
34 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
35 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2561 Download
36 ปชส.ขอความร่วมมือส่งผลงานการออกแบบตัวการ์ตูนคุณธรรม Download
37 ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจฯ Download
38 แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ Download
39

แนวปฏิบัติเรื่องการให้บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม

Download
40 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) Download
41 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Download
42 เอกสารอบรมพัสดุ  ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 Download
43  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเรี่ยไร การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื้นใด  DOWNLOAD
44  แบบสอบถามความพึงพอใจของหนังสือศธ0210.64/206 ลงวันที่ 13 ก.พ.62  DOWNLOAD
45    


เข้าชม : 1964
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05