[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
ที่ รายการ Download
1  คู่มือนิเทศกิจกรรม กศน.ระยอง Download
2 สรุปครึ่งปีแรก ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2560 Download
3 สรุปครึ่งปีหลัง ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2560 Download
4 กรอบการนิเทศกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 26/12/2560 Download
5
รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตภาคตะวันออก
Download
6 แบบบันทึกการนิเทศ 6 เดือนแรก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  Download
7

รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (6 เดือนแรก)   วันที่ 21 พ.ค. 2561

Download
8 แนวทางการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต Download
9 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  Download
10 รายงานผลการนิเทศการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  Download
11 การจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี และกิจกรรมนันทนาการ รายวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Download
12 คู่มือ/เอกสาร การออกแบบการวัดประเมินและการใช้เทคดนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง Download
13 รายงานการนิเทศ การจัดกิจกรรม กศน.ระยอง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 Download

14

รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม ตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

15 แนวทางการจัดทำแผนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  พ.ศ.2562 Download
15 รายงานโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน. พ.ศ.2562  Download
16 รายงานนิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ระยอง ปีงบปนะมาณ พ.ศ.2563  Download
17 หนังสือ E-Book กลุ่มนิเทศสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  Download


เข้าชม : 977
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดระยอง
146 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 0-3861-7317 0-3861-6262  0-3861-6421
โทรสาร  0-3861-3662 
nferayong@hotmail.com  nferayong@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05